Welkom op dit deel van de informatiesite van Rotaryclub Drachten-de Wouden.

Via onderstaande items kunt u een indruk krijgen over opbouw van de leden van de Rotaryclub en hoe e.e.a. werkt. 

 

 

Een stukje achtergrondinformatie inzake het lidmaatschap:

Rotary een club een club van gelijkgestemden die de grondbeginselen van Rotary onderschrijven en die zich gezamenlijk inzetten om maatschappelijk gestelde doelen te verwezenlijken. Lid worden kan op voordracht van een reeds bestaand lid. Veelal wordt hierbij het ‘classificatie beginsel’ gehanteerd. Dit houdt in dat er gestreefd wordt dat er per specifieke beroepsgroep slechts één persoon lid kan worden.

Reden hiervoor is enerzijds om een zo breed mogelijke maatschappelijk input te creëren. Daar het echter een goed gebruik is om met elkaar als vrienden om te gaan en om tot op zekere hoogte daarin voor- en tegenspoed met elkaar te delen voorkomt de classificatie anderzijds concurrentievervalsing ten gevolge van voorkennis.

Daarnaast kunnen persoonlijke motieven een rol spelen wie wel of geen lid kan worden om interne conflictsituaties te voorkomen. 

 

Procedure bij aspirant leden

Lid worden op voordracht gebeurt doordat een bestaand lid een aspirant lid binnen de club voordraagt. Hierbij dient het zittende lid zich er van te vergewissen dat het aspirant lid ook werkelijk binnen de Rotarystructuur en club past. Na voordracht kunnen de andere leden hun mening geven. Indien er tot een unaniem akkoord is gekomen zal het zittende lid het aspirant lid benaderen met de vraag of hij/zij bereid is binnen de Rotary te participeren en lid wil worden. Uiteraard wordt gestreefd naar een toename van het aantal leden, want met een ledenaantal van (nog steeds) maar 0,2% van de bevolking realiseren wij ons ook dat dit niet toereikend is om werkelijk van een afspiegeling van de maatschappij te kunnen spreken. Wel is het doel dat gelijkgestemden elkaar willen ontmoeten en zich ook nu en in de toekomst gezamenlijk willen inzetten om maatschappelijk gestelde doelen te verwezenlijken.

Informatie: buiten de gegevens die u op deze site vindt kunt u ook een mail naar het secretariaat sturen met de vraag om aanvullende informatie.

 

Welke afwegingen kunt u zelf maken als u door een van onze leden benaderd wordt?

Lid worden van een club, dus ook van Rotary Club Drachten-de Wouden, is een keuze op basis van vrijwilligheid maar niet van vrijblijvendheid.

Onderstaande issues kunnen u behulpzaam zijn om uw eigen keuze hierin te toetsen:

  • onderschrijf ik de Avenues of Service en de Doelstellingen van Rotary?
  • ben ik bereid hierin actief deel te nemen?
  • heb ik voldoende tijd om op de maandagavonden de Clubavonden met grote regelmaat te bezoeken (>50%)?
  • voel ik de meerwaarde om met anderen uit de samenleving op een breed maatschappelijk vlak van gedachten te wisselen?
  • kan ik mij in beginsel voor tenminste enkele jaren aan de Rotary Club verbinden?
  • de jaarlijkse contributie ad € 850,- (t.b.v. reguliere afdrachten aan Rotary [inter-]nationaal + clubkosten + de maandagavondbijeenkomsten [inclusief diner]) zijn voor mij geen bezwaar.